Generelle regler

Som medlem eller dagkortfisker, er der en række regler for udøvelse af fiskeri langs foreningens vande der skal overholdes:

 • Kun fiskeri med én stang og snøre er tilladt.
 • Udvis god stil langs åen og ryd op efter dig selv.
 • Der er obligatorisk fangstrapportering.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Parkering udenfor de anviste p-pladser er strengt forbudt.
 • Lodsejernes anvisninger skal følges. Evt. uoverensstemmelse med lodsejer må ikke føre til ordstrid, men skal omgående rapporteres til bestyrelsen.
 • Forurening, ulovligt fiskeri eller andre unormale forhold ved fiskevandet skal omgående anmeldes til bestyrelsen.
 • Enhver er pligtig til at fremvise gyldigt medlemskort/fiskekort/lystfisketegn overfor enhver anden, som viser gyldigt medlemskort/fiskekort/lystfiskertegn. Medlemmerne bør i videst muligt omfang selv udøve kontrol.
 • Camping eller teltslagning på parkeringspladser eller på vore lodsejeres ejendom uden aftale med bestyrelsen og efterfølgende accept fra lodsejeren er forbudt.
 • Brug af foreningens hytter, eventuelle både og disses udstyr skal ske på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde, ved skade på førnævnte eller ved tvivl kontaktes den ansvarlige fra foreningen.
 • Personer skal have indløst det statslige fisketegn, hvad enten der er tale om fisketegn for 1 dag, 1 uge eller 1 år.
 • Skulle du under dit fiskeri i Karup å møde lodsejere der udfører toggerfiskeri i åen, så træd til side, tag en pause og nyd synet af en fiskemetode, der andre steder kun er at finde i historiebøgerne. Se mere om bestemmelserne for toggerfiskeriet i Karup å her.
 • Medlemmer kan frit medtage et barn på 12 år eller derunder. Det er medlemmets ansvar at barnet overholder foreningens regler. Barnet må ikke fiske alene ved fiskevandet, men kun ifølge medlemmet.
 • Ønsker et medlem at ens samlever fra tid til anden er med ved åen og gerne vil fiske, er dette tilladt. Det forventes at det enkelte medlem vurderer rimeligheden af denne ordning, og hvis det bliver mere reglen end udtagelsen så skal samleveren melde sig ind i foreningen. Samleveren må ikke fiske alene ved fiskevandet, men kun ifølge medlemmet og skal overholde foreningens regler.

Særregler for åsystemerne

For fiskeri i de forskellige åsystemer er der et sæt af regler omkring fiskeriet, fiskearter og kvoter:

Lokale restriktioner

Nogle af vores stykker har lokale restriktioner som fx regler for fisketidspunkt, antal fiskere mm. Alle disse restriktioner kan ses i vores online oversigtskort over fiskevandet ved at klikke på den gule/sorte linje for en strækning og læse beskrivelsen. 

Fiskesæson, mindstemål og fredningstider

Lystfiskeri i Karup å og Haderis å kan udøves fra den 1. marts til og med den 31. oktober. Laks og havørreder er fredet i hele Karup Å systemet fra den 1. november indtil udgangen af februar

Lystfiskeri i Storå systemet kan udøves fra den 1. marts til og med den 31. oktober. MV-LF råder over fiskevand i Storå der ligger opstrøms vandkraftsøen i Holstebro. Dog er det vigtigt at iagttage, at laks fanget i Storå først må hjemtages fra den 16. april, såfremt der er tildelt kvote på laks opstrøms vandkraftsøen. Dette selvom fiskesæsonen altså starter allerede den 1. marts på MV-LFs vand i Storå.

Her finder du en liste over de gældende mindstemål på arter fanget i ferskvand.

Her finder du en liste over de i øvrigt gældende fredningstider på arter fanget i ferskvand.

Denne side vedligeholdes af Lars Relund, som kan kontaktes ved fejl og mangler.